Hotel Imperium

winter

  • Aktualności DSC_0413
  • Aktualności DSC_0314
  • Aktualności DSC_0827
  • Aktualności DSC_0708
  • Aktualności DSC_0455
  • Aktualności DSC_0230
  • Aktualności DSC_0782
  • Aktualności DSC_0694

Ochrona przyrody

Ochrona przyrody – Nadleśnictwo Kozienice

Bogactwo przyrodnicze Puszczy zachowało się do dzisiejszych czasów w niemal naturalnym stanie. Jej majestat przywołują ponad dwustuletnie drzewa występujące głównie w rezerwatach przyrody, których na terenie Nadleśnictwa Kozienice jest 9 o łącznej powierzchni 529,81 ha.

Rezerwaty przyrody w Nadleśnictwie Kozienice:

„Ponty” im. Teodora Zielińskiego- o powierzchni 36,61 ha, utworzony na mocy Zarządzenia Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnegonr.33 poz.126 z dnia 21.10.1978r. Celem ochrony jest zachowanie drzewostanów jodłowo- dębowych o charakterze naturalnym, z jodłą na północnej granicy jej zasięgu. Zachodzi tu bujny rozwój nalotu i podrostu jodły oraz dęba, zamieranie starszych egzemplarzy jodły.

„Ponty- Dęby” – o powierzchni 50,40 ha, utworzony na mocy Rozporządzenia Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa Dz. U. Nr 166 poz. 1231 z dnia 23.12.1998r. Celem ochrony jest zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych naturalnych różnowiekowych drzewostanów dębowych z domieszką jodły i świerka. Zachodzi tu intensywny rozwój podrostu jodły i dęba.

„Pionki” – o powierzchni 81,50 ha, utworzony na mocy Zarządzenia Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego nr 10 poz. 74 z dnia 06.04.1982r. Celem ochrony jest zachowanie fragmentu Puszczy Kozienickiej z naturalnym wielogatunkowym drzewostanem sosnowo- jodłowo- dębowym z licznymi drzewami pomnikowymi. Zachodzi tu rozwój podrostu jodłowo- dębowego z domieszką buka, sosny, jaworu, zamieranie starszych egzemplarzy jodły i dębu.

„Załamanek” – o powierzchni 78,51ha, utworzony na mocy Zarządzenia Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego nr 10 poz. 74 z dnia 06.04.1982r. Celem ochrony jest zachowanie rzadkich na terenie Puszczy Kozienickiej naturalnych zbiorowisk łęgowych, bogatych siedlisk lasowych i bagiennych.

„Leniwa” – o powierzchni 27,29 ha, utworzony na mocy Rozporządzenia nr 105 Wojewody Mazowieckiego Dz. U. Woj. Maz. Nr 75, poz. 747 z dnia 26.06.2000r. Celem ochrony jest zachowanie ze względów naukowych, dydaktycznych i krajobrazowych oraz odtworzenie siedlisk i zespołów łęgów jesionowo- olszowych.

„Zagożdżon” – o powierzchni 66,58 ha, utworzony na mocy Zarządzenia Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego nr 30 Poz. 138 z dnia 31.01.1962r. Celem ochrony jest zachowanie ze względów naukowych, dydaktycznych i turystycznych fragmentu lasu mieszanego z udziałem jodły charakterystycznego dla dawnej Puszczy Kozienickiej. Zachodzi tu rozwój podrostów dębowo- jodłowych z domieszką buka i jaworu. Perełką rezerwatu jest dąb szypułkowy ”August”, którego początek istnienia sięga czasów potopu szwedzkiego.

„Brzeźniczka” – o powierzchni 92,14 ha, utworzony na mocy Zarządzenia Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego nr 17 poz. 119 z dnia 10.05.1989r. Celem ochrony jest zachowanie kompleksu wielogatunkowych, naturalnych zespołów leśnych charakterystycznych dla Puszczy Kozienickiej. Baczny obserwator może odnaleźć tu dwie ciekawe formy sosny tj. kołnierzowatą i guzowatą.

„Źródło Królewskie” – o powierzchni 29,69 ha, utworzony na mocy Rozporządzenia Wojewody Mazowieckiego nr 103, Dz. U. Woj. Maz. Nr 75, poz. 745 z dnia 26.06.2000r. Celem ochrony jest zachowanie rzadkich na terenie Puszczy Kozienickiej grądów wysokich ze starodrzewem dębowym i łęgów olszowo – jesionowych z bagnami nad rzeką Zagożdżonką.

„Guść” – o powierzchni 87,09 ha, utworzony na mocy Rozporządzenia Wojewody Mazowieckiego nr 79, Dz. U. Woj. Maz. Nr 242, poz.6182 z dnia 11.09.2002r. Celem ochrony jest zachowanie ze względów naukowych, dydaktycznych i krajobrazowych siedlisk o charakterze świeżych borów sosnowych, borów mieszanych wilgotnych oraz odtworzenie łęgów olszowo- jesionowych.

Teren Nadleśnictwa Kozienice został włączony w obszar Natura 2000 i obejmuje on:

– OSO – „Ostoja Kozienicka” – łączna powierzchnia 14.650,69 ha.

– OZW – „Puszcza Kozienicka” – łączna powierzchnia 12.517,25 ha.

Na terenie Nadleśnictwa Kozienice istnieje 165 pomników przyrody, a szczególną obfitością odznacza się obręb Pionki (57 pomników). Wśród pomników przyrody Nadleśnictwa Kozienice występuje tylko jeden pomnik przyrody nieożywionej, którym jest głaz narzutowy z granitu gruboziarnistego czerwonego- rapakiwi o nazwie „Cygańska bryczka”, znajdujący się w pobliżu wsi Cecylówka.

Jedną z form ochrony przyrody na terenie Nadleśnictwa Kozienice są użytki ekologiczne, obejmują one w sumie 136,58 ha powierzchni na co składa się 62 obiekty. Składają się na nie bagna śródleśne (tzw. ługi) oraz łąki i pastwiska śródleśne, często położone w dolinach cieków wodnych.

Na obszarze Nadleśnictwa wyznaczono 8 stref ochronnych gatunków podlegających ochronie – gatunkiem chronionym jest bocian czarny.

Na terenie Nadleśnictwa Kozienice występuje również wiele innych gatunków prawnie chronionych, takich jak, np. biegacze, tęczniki, mieniak strużnik, paź królowej (owady), traszka grzebieniasta, rzekotka drzewna, kumak nizinny, ropucha paskówka (płazy), żółw błotny, jaszczurka żyworodna, zaskroniec zwyczajny, żmija zygzakowata (gady), błotniak łąkowy, orlik krzykliwy, żuraw, lelek kozodój (ptaki), a także 17 gatunków nietoperzy, orzesznica, popielica, gronostaj (ssaki). Natomiast świat roślin reprezentują gatunki chronione jak: paprocie, widłaki, kwitnące okazy bluszczu, pełnik europejski, śnieżyczka przebiśnieg, lilia złotogłów, liczne gatunki storczyków, wawrzynek wilczełyko a także owadożerna rosiczka.

W 1983 r. na terenie Puszczy Kozienickiej utworzono Park Krajobrazowy z najcenniejszymi drzewostanami o charakterze naturalnym. Natomiast w 1994 roku powstał jako jeden z pierwszych Leśny Kompleks Promocyjny ”Puszcza Kozienicka” na terenie którego współczesna gospodarka leśna, prowadzona jest metodami przyjaznymi dla środowiska z jednoczesną ochroną cennych przyrodniczo obszarów.

W trakcie inwentaryzacji przyrodniczo-leśnej na terenie Nadleśnictwa Kozienice w 2007 roku stwierdzono: 7 stanowisk siedlisk chronionych na łącznej powierzchni 2.507,36 ha m.in.: bory bagienne na płytkich torfach i murszach, grąd środkowoeuropejski, ciepłolubne dąbrowy, bór chrobotkowi, wyżynny jodłowy bór mieszany, łęgi olszowe, olszowo-jesionowe i jesionowe oraz łęgi dębowo – wiązowo-jesionowe. Wśród roślin stwierdzono występowanie sasanki otwartej i dzwonecznika wonnego, natomiast w świecie owadów stwierdzono 5 stanowisk pachnicy dębowej i jedno zgniotka cynobrowego. Wśród zwierząt chronionych stwierdzono występowanie 15 stanowisk bobra europejskiego, 3 wydry, 11 nocka dużego, 1 mopka, 6 nocka Bechsteina, 3 stanowiska traszki grzebieniastej i 1 stanowisko ślimaka zatoczka łamliwego.


Do góry ↑