Hotel Imperium

winter

  • Aktualności DSC_0413
  • Aktualności DSC_0314
  • Aktualności DSC_0827
  • Aktualności DSC_0708
  • Aktualności DSC_0455
  • Aktualności DSC_0230
  • Aktualności DSC_0782
  • Aktualności DSC_0694

Regulamin konkursu fotograficznego

„Puszcza pod śniegiem”.

§ 1 Przepisy ogólne
Organizatorem Konkursu Fotograficznego pt.: „Puszcza pod śniegiem” zwanego dalej Konkursem, jest właściciel serwisu wsercupuszczy.pl – Wspólnota gruntowa Wsi Augustów (Spółka dla zagospodarowania Wspólnoty gruntowej Rolnej wsi Augustów), Augustów 99a; 26-670 Pionki
Celem Konkursu jest uchwycenie niezwykłej zimowej scenerii Puszczy Kozienickiej.
W Konkursie może brać udział każdy, kto zaakceptuje regulamin konkursu. W przypadku osób niepełnoletnich, zdjęcia powinni nadesłać rodzice bądź opiekunowie.
Konkurs realizowany jest za pośrednictwem strony internetowej www.wsercupuszczy.pl, należącej do Organizatora, funkcjonującego według Regulaminu serwisu.
Komunikaty oraz informacje dotyczące konkursu publikowane będą na stronie internetowej www.wsercupuszczy.pl oraz na Facebooku: www.facebook.com/wSercuPuszczy
Wszelkie pytania należy kierować na adres: kontakt@wsercupuszczy.pl
Konkurs rozpoczyna się 4 lutego 2017 roku i trwa do 11 lutego 2017 roku.
Konkurs rozgrywany jest w dwóch kategoriach:
– dzieci i młodzież do 18 roku życia,
– dorośli od 18 roku życia do … górna granica nie istnieje :).
Nadesłanie prac na Konkurs oznacza akceptację jego warunków, wyrażonych w niniejszym regulaminie.

§ 2 Przepisy dotyczące prac
Każdy uczestnik może nadesłać maksymalnie do 3 fotografii.
Zdjęcia należy przesyłać na Konkurs tylko i wyłącznie drogą elektroniczną na adres: kontakt@wsercupuszczy.pl
Zdjęcia muszą być zapisane w formacie JPG. Jedno zdjęcie nie może przekroczyć 10 MB.
Poprzez nadesłanie zdjęć na Konkurs uczestnik oświadcza, że przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do fotografii. Fotografie zgłaszane na Konkurs nie mogą naruszać prawa ani praw osób trzecich, w tym w szczególności dóbr osobistych osób trzecich, a także ogólnie przyjętych norm obyczajowych.
Organizator zastrzega sobie prawo do zdyskwalifikowania prac nie spełniających w/w warunków.
Organizator nie zwraca prac biorących udział w Konkursie, prac zdyskwalifikowanych, jak również z niego wyłączonych.

§ 3 Zgłoszenie udziału w konkursie
Aby wziąć udział w Konkursie uczestnik zobowiązany jest przesłać zdjęcia pod adres: kontakt@wsercupuszczy.pl, podać swoje imię i nazwisko, datę urodzenia, oraz wskazać swój adres e-mail, który umożliwi Organizatorowi kontakt z uczestnikiem w sprawach związanych z realizacją Konkursu. Zgłaszając swój udział w Konkursie, Uczestnik wyraża zgodę, by jego „Nazwa użytkownika” została umieszczona na listach rankingowych i/lub została wykorzystana w inny sposób w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu.
Zgłoszenia przyjmowane będą od 04 lutego 2017 do 12 lutego 2017 roku – decydować będzie data przesłania zdjęć.
Każde zgłoszone zdjęcie musi posiadać tytuł.

§ 4 Jury i sposób oceny
Organizator powołuje Jury Konkursu (zwane dalej Jury).
Wszystkie zdjęcia nadesłane do Konkursu podlegają ocenie Jury.
Skład Jury znajduje się na stronie internetowej serwisu wsercupuszczy.pl.
Jury dokonuje oceny po zakończeniu okresu trwania Konkursu we wszystkich kategoriach, biorąc pod uwagę m.in. jakość, oryginalność i kreatywność nadesłanych fotografii.
Zadaniem Jury jest: kwalifikacja do oceny nadesłanych prac,
ocena prac poprzez przyznanie przez każdego z członków punktów stanowiących kolejne liczby całkowite od 1 do 6 dla każdej zakwalifikowanej do oceny fotografii, gdzie 6 oznacza fotografię najwyżej ocenioną.

§ 5 Nagrody
Laureatami Konkursu zostaną osoby, których zdjęcia uzyskają największą liczbę punktów. 1 do 6 dla każdej zakwalifikowanej do oceny fotografii, gdzie 6 oznacza fotografię najwyżej ocenioną.)
W przypadku sytuacji remisowej ostateczne zdanie o osiągnięciu wyższej pozycji/miejsca przez jedną z fotografii należy do Przewodniczącego Jury.
Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do opublikowania imion, nazwisk i informacji o laureatach konkursu oraz umieszczanie tych informacji w materiałach reklamowych organizatora oraz w prasie, mediach i Internecie.
Informacja o rozstrzygnięciu Konkursu zostanie ogłoszona przez Przewodniczącego Jury lub wskazanego przez niego członka Jury za pośrednictwem serwisu wsercupuszczy.pl w dniu 12.02.2017 roku. Dodatkowo organizator Konkursu powiadomi laureatów o wygranej mailem.
Organizator przewiduje następujące nagrody:
– gadżety z logo serwisu wsercupuszczy.pl.

§ 6 Wykorzystywanie prac
Uczestnik Konkursu poprzez wysłanie zdjęć mailem, oświadcza iż:
Przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do nadesłanych fotografii oraz, że wszystkie osoby widniejące na fotografiach wyrażają zgodę na ich publiczne udostępnianie.
Zgadza się na opublikowanie zdjęć na stronie www.wsercupuszczy.pl w czasie trwania konkursu oraz po jego zakończeniu.
Osoby nagrodzone w Konkursie udzielają organizatorowi licencji w zakresie utrwalania, zwielokrotniania określoną techniką, wprowadzania do obrotu, wprowadzania do pamięci komputera, publicznego wykonania albo publicznego odtwarzania, wystawiania, wyświetlania i prezentowania w Internecie pracy konkursowej. Organizator na podstawie tej licencji może również udostępniać prace na rzecz osób fizycznych i prawnych.


Do góry ↑