Hotel Imperium

winter

  • Aktualności DSC_0413
  • Aktualności DSC_0314
  • Aktualności DSC_0827
  • Aktualności DSC_0708
  • Aktualności DSC_0455
  • Aktualności DSC_0230
  • Aktualności DSC_0782
  • Aktualności DSC_0694

Regulamin serwisu „W Sercu Puszczy”

REGULAMIN SERWISU
www.wsercupuszczy.pl

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Regulamin określa zasady korzystania z serwisu www.wsercupuszczy.pl
2. Właścicielem serwisu jest Wspólnota Gruntowa Wsi Augustów z siedzibą w Augustowie.
3. Użyte w niniejszym Regulaminie określenia mają następujące znaczenie:

Administrator – oznacza Wspólnota gruntowa Wsi Augustów (Spółka dla zagospodarowania Wspólnoty gruntowej Rolnej wsi Augustów)  Adres: Augustów 99a 26-670 Pionki

Regulamin – oznacza niniejszy dokument;

Serwis – oznacza zorganizowaną platformę informacyjną stworzoną i udostępnioną przez Administratora w sieci Internet, umożliwiającą korzystanie z usługi polegającej na udostępnieniu danych oraz treści opracowanych przez Administratora i umożliwieniu ich wprowadzania, dostępna pod adresem www.wsercupuszczy.pl, będącym serwisem informacyjno-użytkowym o tematyce społecznej;

Użytkownik – osoba fizyczna korzystająca z Serwisu przez odbieranie z niego lub umieszczanie w nim danych;

4. Korzystanie z Serwisu w inny sposób niż w ramach dozwolonego użytku nie jest dopuszczalne bez zgody wszystkich podmiotów, którym przysługują prawa do elementów Serwisu, w tym bez zgody Administratora. Administrator zastrzega sobie możliwość odmowy publikacji w Serwisie pewnych Materiałów, Komentarzy, Wypowiedzi, Wpisów, Tekstów informacyjnych lub opinii na forum.

5. Zabronione jest przekazywanie do Serwisu Materiałów, Komentarzy, Wypowiedzi, Wpisów, Tekstów informacyjnych lub zamieszczanie opinii w Serwisie zawierających treści sprzeczne z prawem, w tym naruszające prawa osób trzecich, w szczególności prawa autorskie lub dobra osobiste, lub sprzeczne z dobrymi obyczajami.

5.1 Administrator lub osoba przez niego upoważniona będzie bez obowiązku przedstawienia uzasadnienia usuwał z Serwisu Materiały, Komentarze, Wypowiedzi, Teksty informacyjne lub wpisy na forum internetowym dostępnym w Serwisie sprzeczne z prawem, w tym naruszające prawa osób trzecich, lub Administratora (w tym w szczególności dobra osobiste, prawa autorskie, prawa pokrewne, prawa własności przemysłowej lub inne) lub sprzeczne z zasadami współżycia społecznego lub dobrymi obyczajami. Informacje o takich Materiałach, Komentarzach, Wypowiedziach, Tekstach informacyjnych lub wpisach na forum internetowym dostępnym w Serwisie należy zgłaszać Administratorowi lub za pomocą poczty elektronicznej, na adres kontakt@wsercupuszczy.pl

5.2 Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treść, w szczególności zgodność z prawem, Materiałów, Komentarzy, Wypowiedzi, Tekstów informacyjnych lub wpisów, publikowanych przez Użytkowników.

6. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za dokładność i aktualność opublikowanych informacji, nie ponosi również odpowiedzialności za ich ewentualne wykorzystywanie przez Użytkowników dla określonych działań.

7. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wykorzystania przez Użytkownika informacji uzyskanych za pośrednictwem Serwisu, w szczególności za konsekwencje podjętych przez Użytkownika na ich podstawie decyzji.

8. W każdym wypadku w sytuacji, w której osoba trzecia zwróci się do Administratora lub jego personelu z roszczeniami wynikającymi ze szkód lub naruszenia dóbr osobistych w wynikłych na skutek opublikowanych przez Użytkownika w Serwisie informacji, zdjęć etc., Użytkownik ten naprawi tej osobie natychmiast wszelką szkodę, w tym niemajątkową, i zwolni lub zapewni zwolnienie z odpowiedzialności Administratora względem tej osoby. Jednocześnie Użytkownik naprawi Administratorowi wszelką szkodę i zwróci wszelkie wydatki poniesione w związku z wyżej opisanymi sytuacjami. Postanowienia te stosuje się odpowiednio do przypadków, w których Administrator stanie się podmiotem postępowań karnych lub administracyjnych związanych z w/w sytuacjami.

II. UŻYTKOWNICY

1. Użytkownikiem jest osoba fizyczna korzystająca z serwisu, bądź przekazująca Administratorowi do Serwisu Materiały, Komentarze, Wypowiedzi, Teksty informacyjne lub wpisy.

2. Użytkując serwis, Użytkownik akceptuje niniejszy Regulamin, a w szczególności jego postanowienia o charakterze umownym regulujące stosunek między Użytkownikiem a Administratorem oraz zobowiązuje się do przestrzegania przepisów prawa przy korzystaniu z Serwisu, w szczególności do przestrzegania przepisów ustawy prawo prasowe oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych jak również praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych innych osób, a także do poszanowania dóbr osobistych osób trzecich i Administratora oraz poszanowania dobrych obyczajów.

3. Użytkownicy mogą przesyłać Administratorowi drogą elektroniczną teksty informacyjne, które po ich zaakceptowaniu przez przedstawiciela Administratora zostaną opublikowane na stronach serwisu. Użytkownik przesyłając tekst informacyjny oświadcza jednocześnie, pod rygorem odpowiedzialności odszkodowawczej, że przysługują mu wyłączne prawa autorskie do przesłanego materiału, oraz że wyraża zgodę na jego publikację na stronach serwisu i udziela nieodpłatnej licencji zgodnie z pkt. V. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że przesłany przez niego tekst informacyjny może zostać poddany drobnej korekcie redakcyjnej przez pracowników serwisu, w szczególności w zakresie stylistyki oraz zmiany tytułu.

4. Opublikowany tekst informacyjny może zostać opatrzony wizerunkiem Użytkownika. Na zasadach uzgodnionych z Administratorem tekst informacyjny może zostać podpisany pseudonimem lub imieniem i nazwiskiem.

5. Do stosunków między Administratorem a Użytkownikiem stosuje się prawo polskie.

6. Użytkownik umieszczający w Serwisie jakiekolwiek Materiały, Komentarze, Wypowiedzi, Wpisy, Teksty informacyjne lub opinie oświadcza, iż gwarantuje, że są one w pełni legalne i nie naruszają one ani nie zmierzają do naruszenia, obejścia lub próby obejścia
– powszechnie obowiązującego lub miejscowego prawa, w szczególności nie powodują powstania szkody ani krzywdy u osób trzecich lub instytucji;
– postanowień niniejszego Regulaminu;
– norm moralno-etycznych, dobrych obyczajów lub zwyczajów – zamieszczanie materiałów nie spełniających w/w przesłanek jest surowo zabronione.

Użytkownik oświadcza również, że gwarantuje, iż ma prawo umieścić zamieszczane Materiały, Komentarze, Wypowiedzi, Wpisy, Teksty informacyjne lub opinie w Serwisie, że jest jedynym ich autorem i producentem, nie przeniósł na nikogo praw autorskich ani pokrewnych do danego utworu, i że ich umieszczenie nie spowoduje powstanie wobec Administratora jakichkolwiek roszczeń osób trzecich lub instytucji, ani też nie spowoduje naruszenia przez Administratora przepisów prawa i praw osób trzech lub instytucji. Jeżeli którekolwiek z oświadczeń opisanych w zdaniach poprzednich okaże się nieprawdziwe, niepełne lub nierzetelne i z tego powodu Administrator stanie się obiektem postępowania cywilnego, karnego lub administracyjnoprawnego, lub wobec Administratora z odnośnymi roszczeniami wystąpią osoby trzecie lub instytucje, dany Użytkownik natychmiast po zawiadomieniu go przez Administratora spowoduje zwolnienie Administratora z wszelkiej odpowiedzialności za odnośne naruszenia i naprawi Administratorowi, osobom trzecim lub instytucjom wszelką poniesioną szkodę i wszystkie dokonane wydatki w związku z takimi roszczeniami i postępowaniami.

III. OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKÓW

1. Użytkownicy są zobowiązani do przestrzegania przepisów prawa przy korzystaniu z Serwisu, w szczególności przepisów ustawy Prawo prasowe, przepisów kodeksu cywilnego oraz praw własności intelektualnej, w szczególności ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

2. Zabrania się korzystania z Serwisu w sposób niezgodny z dobrymi obyczajami i w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego. Użytkownikom nie wolno dostarczać treści o charakterze bezprawnym. Na wypadek naruszenia powyższych zasad Użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność za wyrządzoną szkodę i krzywdę.

3. W sytuacji naruszenia przez Użytkownika postanowień pkt 1 lub 2 powyżej Administrator ma prawo zablokować Użytkownikowi możliwości przekazywania do Serwisu Materiałów, Komentarzy, Wypowiedzi, Wpisów, Tekstów informacyjnych lub opinii na forum internetowym dostępnym w Serwisie na okres do 1 miesiąca, lub pozbawić możliwości korzystania z Serwisu poprzez usunięcie jego konta z Serwisu.

IV. POLITYKA PRYWATNOŚCI I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Wspólnota Gruntowa Wsi Augustów z siedzibą w Augustowie, właściciel serwisu www.wsercupuszczy.pl (dalej jako Serwis) darzy swoich użytkowników wielkim szacunkiem i przykłada wielką wagę do respektowania praw im przysługujących, ze szczególnym uwzględnieniem prawa do ochrony prywatności. Dlatego też odnośnie użytkowników serwisu nie gromadzimy danych osobowych.

V. LICENCJA

1. Umieszczając w Serwisie poprzez przeznaczone do tego funkcjonalności materiały, artykuły, komentarze, wpisy, teksty informacyjne lub wypowiedzi i opinie, bez względu na dokonanie Rejestracji, Użytkownik upoważnia Administratora do publikowania w Serwisie www.wsercupuszczy.pl przesłanych przez niego materiałów, artykułów, komentarzy, wpisów, tekstów informacyjnych lub wypowiedzi i opinii oraz do korzystania z tych elementów na następujących polach eksploatacji (licencja):
– wytwarzanie i zwielokrotnianie dowolną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,
– wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem egzemplarzy utworu,
– każde publiczne udostępnianie utworu, w tym jego udostępnianie:
– w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym,
– na jakichkolwiek nośnikach reklamowych w celu promocji Serwisu www.wsercupuszczy.pl,
– poprzez emisję w radiu i telewizji,
– poprzez publikację w prasie,
– poprzez wyświetlanie lub publikację na jakichkolwiek nośnikach wewnętrznych lub zewnętrznych, w szczególności billboard lub citylight,
– przy pomocy wszystkich technik i technologii telekomunikacyjnych obejmujących m.in. technologie GSM i UMTS, w szczególności poprzez SMS, IVR, WAP, MMS;
– wykorzystanie w innych utworach, w tym w utworach dramatycznych, muzyczno-dramatycznych, choreograficznych, audiowizualnych lub multimedialnych, a także wykorzystania w postaci stanowiącej aranżację, instrumentalizację lub przystosowanie utworu do potrzeb nowego wykonania.

2. Licencja zostaje udzielona w odniesieniu do każdego utworu odrębnie, z chwilą jego przekazania do Serwisu.

3. Licencja zostaje udzielona na czas nieoznaczony.

4. Licencja ma charakter niewyłączny.

5. Licencja zostaje udzielona nieodpłatnie.

6. Administratorowi przysługuje prawo do udzielania sublicencji według swego swobodnego uznania.

7. Jeśli Licencjobiorca zgłosi uzasadnione zastrzeżenia dotyczące łamania przez Użytkownika prawa autorskiego lub prasowego.

8. Administrator może w uzasadnionych przypadkach obciążyć kosztami zadośćuczynienia Użytkownika.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Użytkownik ma prawo utrwalić treść regulaminu poprzez wydrukowanie, zapisanie na dysku czy innym nośniku w każdym czasie.

2. Administrator zastrzega sobie prawo do jednostronnego dokonywania zmian w zapisach obowiązującego Regulaminu.

3. Zmiany niniejszego Regulaminu mogą zostać dokonane przez Administratora w każdym czasie i wchodzą w życie z chwilą powiadomienia o nich Użytkownika przez publikację Regulaminu w nowej treści na stronach Serwisu.

4. Regulamin obowiązuje od chwili jego opublikowania na stronach Serwisu.

5. Według najlepszej wiedzy Administratora brak jest szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem z usługi świadczonej drogą elektroniczną w ramach Serwisu.

6. Reklamacje, uwagi i zapytania związane z funkcjonowaniem Serwisu należy kierować na adres kontakt@wsercupuszczy.pl

9. Wszelkie kierowane do Administratora reklamacje dotyczące treści i funkcjonowania Serwisu rozpatrywane są przez Administratora niezwłocznie, w miarę możliwości nie później niż w terminie 30 dni. O wynikach postępowania reklamacyjnego Administrator zawiadamiać będzie osoby składające reklamację elektronicznie.

10. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 10 marca 2014 roku.


Do góry ↑